Úvod

Tato směrnice se vztahuje k ochraně osobních údajů v návaznosti na platnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob neboli GDPR (General Data Protection Regulation).

Obecné obchodní zásady společnosti UTILCELL s.r.o. (dále jen společnost), vyjadřují náš závazek usilovat o ochranu osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Tato pravidla uvádějí, jak bude tento závazek implementován a postavení společnosti v roli správce osobních údajů.


Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu se zákonnými ustanoveními a s našimi pravidly chování, která se vztahují na celou společnost UTILCELL s.r.o.

Klademe důraz na spolupráci se společnostmi, které dodržují pravidla a zákonná ustanovení a svou činnost provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů. Více o zpracovatelích a příjemcích níže.

Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly společnosti. Společnost poskytuje zaměstnancům informace o pravidlech a dalších závazcích týkající se bezpečnosti a ochrany dat, a provádí pravidelné kontroly dodržování těchto pravidel a zásad při práci s osobními údaji. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na právech jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné pro práci na jednotlivých odděleních.

Během návštěv na našich webových stránkách mohou být shromažďované a ukládané, v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice, informace, a to za účelem optimalizace těchto webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách. Tyto informace mohou být typicky informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce vaší návštěvy.

Tyto informace mohou být využíváné k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací o chování uživatelů na webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto nashromážděné informace je možné využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci (např. pro snadnější orientaci uživatelů na stránkách, poskytování atraktivních speciálních nabídek a služeb).

Webové stránky společnosti mohou zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato pravidla využívání osobních údajů a cookies nevztahují.


Služby cookies a jejich využívání

Webové stránky organizace, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.

„Cookie“ je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím internetového serveru mohou být zasílány do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Kategorie a rozsah zpracovávaných dat


S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný obchodní účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

Kategorie osobních údajů

V rámci našich činností shromažďujeme osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby. Jsou to:

 • Jméno, Příjmení
 • Název společnosti
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Bankovní číslo účtu
 • IČ/DIČ
 • Fotografie

O uchazečích o zaměstnání a zaměstnancích shromažďujeme osobní údaje v souladu s místními platnými zákony. Jsou to například:

 • Jméno, Přijmení
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Pohlaví
 • Bankovní číslo účtu
 • Datum narození
 • Číslo identifikačního dokumentu
 • Údaje o zdravotním stavu
 • Informace o trestné činnosti
 • Lokační údaje – lokace pracovních cest a čerpání firemních peněžních prostředků

 Zvláštní kategorie osobních údajů

Společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé osobní údaje“).

Citlivým osobním údajem jsou údaje vypovídající o:

 • politických názorech (v případě, že jste politicky exponovaná osoba ve smyslu §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)

 Doba zpracování

S vašimi osobními údaji pracujeme:

 • Po dobu potřebnou k plnění příslušného obchodního účelu.
 • Po dobu potřebnou k plnění zákonných nařízení (tj. minimálně dobu trvání dle archivního zákona).
 • Pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány nebo zničeny, anonymizovány nebo převedeny do archivu.

V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. profilování za účelem nabídky vhodných produktů a služeb) jsou údaje zpracovány po dobu platnosti účelu zpracování.

Zdroj dat

Data, která zpracováváme, získáme převážně od subjektů osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů, abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.

Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny při uzavření smlouvy a v průběhu jejího trvání přímo Vámi nebo Vašich zaměstnanců. V případě navázání nového obchodního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje sdělené při sepsání smlouvy Vámi.

Pokud jste naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání, zdrojem dat mohou být reference od bývalých zaměstnavatelů či reference z internetových zdrojů, například sociálních sítí jako LinkedIn nebo jiné pracovní portály.

Vaše osobní údaje a stejně tak citlivá osobní data můžeme získat za účelem plnění závazku ze smlouvy.

Dále zpracováváme osobní údaje legálně získané z veřejných rejstříků nebo při součinnosti s vládními orgány a institucemi (ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste poskytl souhlas nebo přímo plnou moc k tomuto účelu. Informace můžeme doplnit i o Vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů.


Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušného obchodního účelu. Osobní údaje mohou být zpracovány za jedné nebo více následujících okolností:

Legitimní účely zpracování

Jednáte-li se společností UTILCELL s.r.o. jako zákazník, obchodní partner či dodavatel, požádáme Vás o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:

 • Uzavírání, správa a plnění smluv.
 • Řízení vztahů, poskytování služeb a kontaktů.
 • Zlepšení služeb.
 • Marketing a analýza zákazníků/procesů.
 • Detekce, prevence, v souladu se zákonem AML (praní špinavých peněz).
 • Vědecká a statistická analýza.
 • Plnění právních a regulačních povinností.

Jste-li uchazeč o zaměstnání nebo bývalý či stálý zaměstnanec, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů pro následující účely:

 • Plnění pracovní smlouvy, smluvních závazků a řízení lidských zdrojů.
 • Interní řízení včetně hodnocení organizace nebo firemní kultury.
 • Zdraví a spokojenost zaměstnanců.
 • Detekce podvodů, prevence.
 • Plnění právních a regulačních povinností.
 • Ochrana životně důležitých zájmů zaměstnanců.
 • Analýza profilů zaměstnanců.
 • Přijetí a obsazení volných pracovních míst, vč. bývalých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

Souhlas

Pokud nejde o žádnou z legitimních variant účelu zpracování, nebo bude-li souhlas vyžadován jiným zákonným požadavkem, bude souhlas získán od vlastníka osobních údajů před jejich zpracováním. Při udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:

 • Účely zpracování, pro které je požadován souhlas.
 • Naše kontaktní údaje jakožto správce osobních údajů.
 • Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Je-li zpracování přiměřeně nezbytné k vyřízení požadavku, je souhlas subjektu údajů předpokládán (například návštěva webové stránky, osobní návštěva nebo účast na společenské akci).

Souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo ústním prohlášením.

Subjekt údajů má právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.


Práva vlastníků údajů


S platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů vzniká vlastníkům (subjektům) osobních údajů právo na:

 • Informace a přístup k osobním údajům.
 • Přenositelnost údajů.
 • Omezení zpracování.
 • Opravu a výmaz osobních údajů.
 • Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování.
 • Vznést námitku.
 • Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování.

Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

 • Jste náš klient – nakupující, zájemce o nákup, dlužník.
 • Jste náš obchodní partner – zprostředkovatel obchodu.
 • Jste zákazník partnera – zákazník našeho partnera.
 • Jste náš dodavatel – poskytovatel služby a technické podpory, zpracovatel dílčích procesů.
 • Jste náš zaměstnanec – stálý a bývalý zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.

Dále Vás chceme upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může dojít k určitému omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Uplatnění práv klienta a obchodního partnera

Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese společnosti UTILCELL s.r.o., nám. V. Mrštíka 40, 664 81 Ostrovačice, nebo na elektronické adrese info@utilcell.com.

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i elektronickou formou. V opačném případě Vás požádáme o dodání dodatečných podkladů pro správnou identifikaci Vaší osoby.

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

 • Totožnost a kontaktní údaje společnosti UTILCELL s.r.o.
 • Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování.
 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů.
 • Případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 • Dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy.
 • Výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost.
 • Zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu.
 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 • Popřete přesnost osobních údajů.
 • Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
 • Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají. Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.
 • Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
 • Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti.

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 • Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
 • Zpracování pro účely přímého/direct marketingu (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
 • Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Děti-uplatnění práv nezletilých a zastoupení

V případě poskytování informačních služeb nezletilému je souhlas dítěte pro zpracování jeho osobních údajů považován za zákonný, dosáhlo-li dítě nejméně věku 13 let. Souhlas dítěte mladšího 13 let je nutno vyjádřit nebo schválit zákonným zástupcem (osoba s rodičovskou zodpovědností k dítěti).

Výše uvedené se nevztahuje na obecné smluvní právo členských států, například pravidla týkající se platnosti, uzavírání nebo účinků smlouvy vzhledem k dítěti.


Uplatnění práv dodavatele


Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese UTILCELL s.r.o., nám. V. Mrštíka 40, 664 81 Ostrovačice, nebo na elektronické adrese info@utilcell.com. Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

Pokud jste samostatně výdělečná osoba, se kterou spolupracujeme na základě smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci Vašich osobních údajů a lze u nás uplatnit svá práva.

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

 • Totožnost a kontaktní údaje společnosti UTILCELL s.r.o.
 • Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování.
 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů.
 • Případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 • Dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy.
 • Výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost.
 • Zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu.
 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Jako náš klient či obchodní partner, máte právo na informace a přístup k údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik sepsání smlouvy při sběru osobních údajů. Stejně tak Vám budou poskytnuty informace po opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Ve všech a jiných případech Vám poskytneme informace nejpozději do jednoho měsíce od nastalé skutečnosti.

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 • Popřete přesnost osobních údajů.
 • Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
 • Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.
 • Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
 • Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti.

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 • Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
 • Zpracování pro účely přímého/direct marketingu (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
 • Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.


Uplatnění práv zaměstnanců či uchyzečů o zaměstnání


Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na naší adresu UTILCELL s.r.o., nám. V. Mrštíka 40, 664 81 Ostrovačice, nebo na elektronické adrese info@utilcell.com. Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

Pokud jste samostatně výdělečná osoba, se kterou spolupracujeme na základně smluvního vztahu, jsme v tomto případě správci Vašich osobních údajů a lze u nás uplatnit svá práva.

Informace a přístup k osobním údajům

V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám sdělit následující:

 • Totožnost a kontaktní údaje společnosti UTILCELL s.r.o.
 • Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování.
 • Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů.
 • Případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 • Dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy.
 • Výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost.
 • Zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu.
 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly data přijata.

Jako náš dodavatel služeb, máte právo na informace a přístup k údajům, které Vám budou poskytnuty v okamžik sepsání smlouvy při sběru osobních údajů. Stejně tak Vám budou poskytnuty informace po opravě, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Ve všech a jiných případech Vám poskytneme informace nejpozději do jednoho měsíce od nastalé skutečnosti.

Přenositelnost

Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně.

Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Omezení zpracování

Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě, že:

 • Popřete přesnost osobních údajů.
 • Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
 • Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Chceme Vás upozornit, že v případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.

Oprava a výmaz osobních dat

Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se Vás týkají.

Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní údaje.

Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.
 • Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
 • Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se službami informační společnosti.

V případě, že dojde k uplatnění práva na výmaz osobních údajů, které byly námi zveřejněny či předány třetím stranám, přijímáme potřebné kroky ke kontaktování všech příjemců Vašich osobních údajů a sdělení, aby vymazali veškeré odkazy.

Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:

 • Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí strany (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno.
 • Zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování).
  • V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.
 • Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
  • V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování. Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.

Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k automatizovanému rozhodování včetně profilování.


Kontaktní údaje správce


Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na naší adrese UTILCELL s.r.o., nám. V. Mrštíka 40, 664 81 Ostrovačice, nebo na elektronické adrese info@utilcell.com.

Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby.

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti.


Převažující/nadřazené zájmy


Některá práva a povinnosti společnosti UTILCELL s.r.o. mohou být nadřazená nad právy jednotlivců, pokud za daných konkrétních okolností existuje oprávněný zájem, který převažuje nad zájmem jednotlivce (přednostní zájem). Převažující zájem existuje, je-li třeba:

 • Chránit oprávněné obchodní zájmy společnosti UTILCELL s.r.o., včetně:
  • Zdraví, bezpečnost nebo bezpečnost jednotlivců.
  • Práva duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo jméno společnosti.
  • Kontinuity obchodních operací.
  • Zachování důvěrnosti při navrhovaném prodeji, fúzi nebo akvizici podniku.
  • Zapojení důvěryhodných poradců nebo poradců pro obchodní, právní, daňové nebo pojišťovací účely.
 • Předcházet nebo vyšetřovat porušení zákona, a to skutečné nebo předpokládané na základě odůvodněných podezření (včetně spolupráce s např. Policií ČR), smluv, nebo zásad naší společnosti.
 • Jinak chránit nebo bránit práva společnosti UTILCELL s.r.o. jejích zaměstnanců nebo jiných osob.


Přenos osobních údajů třetím stranám


V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

 • Zákonem daným subjektům, např. soudům, České národní bance, exekutorům nebo insolvenčním správcům.
 • Dalším subjektům pro ochranu práv (např. soudům, smluvním lékařům, vyšetřovatelům, soudním komisařům apod.).
 • Zpracovatelům, kteří zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů.
 • S vaším souhlasem ostatním členům skupiny UTILCELL s.r.o. a spolupracujícím obchodním partnerům.

Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění obchodního účelu.
Společnost UTILCELL s.r.o., spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv nejen našich klientů, ale také zaměstnanců.


Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s Vašimi kontaktními údaji

 

Správce

 • UTILCELL s.r.o., nám. V. Mrštíka 40, 664 81 Ostrovačice (IČ: 60714611)

Zpracovatelé

 • Obchodní zprostředkovatelé oprávnění zprostředkovávat produkty UTILCELL s.r.o.
 • Orgány veřejné moci a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností).
 • Auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností.
 • Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií.
 • Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.).
 • Poskytovatelé zdravotních služeb (při šetření pojistných událostí).

 
Sledování a dodržování právních norem

V naší společnosti jsou prováděny interní audity procesů a postupů, které obsahují zpracování osobních údajů, za účelem dodržování stanovených zásad a pravidel.

Aktuality

Archív