Kontaktujte nás: +420 546 427 053 | info@corazonplus.cz

NOVINKY A ZPRÁVY

Virálně-bakteriální filtry proti COVID-19 (13.10.2020)
Použití filtrů při spirometrickém měření snižuje virální zátěž jak pro lékaře tak i ostatní pacienty. Vzduch proudící přes filtr zachytí větší část patogenů a jejich rozptyl v místnosti je mnohem menší. Je proto vhodné v nynější situaci používat tyto filtry.

anatom filtry.jpg

Aktualizace programu PNEUMOTEL (28.5.2018)

Program PNEUMOTEL umožňující vzdálenou správu spirometrie pacientů se spirometrem SPIROBANK SMART nebo SPIROTEL byl modernizován. Nyní jsou funkce nastavení (např. dotazníku, avizování klienta na neprovedenou spirometrii nebo tvorba aliasů pro konsiliární komunikaci měření více lékařům) zjednodušená a přehlednější. Export do tabulkového formátu xlsx lze nyní provádět na denní měření nebo časové úsokové měření u pacienta. Program PNEUMOTEL běží v cloudu a je tedy dostupný lékaři i mimo jeho ordinaci. Komunikace lékaře s prostředím PNEUMOTEL je zabezpečena přes bezpečnostní klíč instalovaný v počítači a dále přihlasovacím heslem. Pacient komunikuje se spirometrem přes aplikaci ve svém chytrém mobilním telefonu také po zadání hesla. Celý proces je rychlý a výhodný jak z hlediska nákladů tak i  efektivity.  PNEUMOTEL je určen pro kliniky s potřebou vzdálené spirometrie (telespirometrie) při sledování aktuálního zdravotního stavu pacientů.

Vliv potravinových antioxidantů na snižování rychlosti poklesu plicních funkcí, především u bývalých kuřáků. (18.1.2018)

Skupina specialistů vedeni Vanessou Garcia-Larsen z oddělení Mezinárodního zdraví, Školy Johna Hopkinse v Baltormoru, Spojené státy, provedla průzkum na skupině 680 pacientů z Německa, Spojeného království a Norska. Jednalo se o statistické zjištění korelace, u těchto pacientů, při jejich konzumaci zeleniny a ovoce s antioxidačními vlastnostmi a poklesu plicních funkcí, s přihlédnutím na přirozený pokles a vliv kouření. V rozsahu 10ti let, byli tito pacienti podrobeni spirometrickému měření (FEV1 a FVC) a odpovídali na dotazník. Zjišťoval se následně vztah mezi ročním poklesem plicních funkcí (v mL) a jejich strava ve smyslu gramáže ovoce a zeleniny. Závěr studie ukazuje, že vliv jablek, rajčat a listových čajů je mimořádně silný u bývalých kuřáků, nezávisle na počtu krabiček cigaret/rok vykouřené. Větší spotřeba antioxidačních potravin měla za následek pomalejší pokles plicních parametrů (pouze FEV1) a to 10-15 mL/rok pomalejší pokles. Nicméně, nebyl zpozorován obdobný výsledek při použití antioxidantu vitamínů C a E. Lze proto doporučit, při terapii pro ukončení kouření, konzumace těchto antioxidačních potravin pro uzdravení plicní tkáně poškozené při kouření.

Zdroj : Garcia-Larsen V, Potts JF, Omeanaas E, et al. Dietary antioxidants and 10-year lung function decline in adults from the ECRHS survey. Eur Respir J 2017, 50: 160286 [ https://doi.org/10.1183/13993003.02286-2016]

Restriktivní spirometrické hodnoty v souvislosti ke zvýšenému kornatění cév u mužů a žen. (15.12.2017)

 Skupina Tajwanských lékařů z národní univerzity Chenk Kung (National Chenk Kung University) provedli studii o vztahu kornatění cév  a restriktivní spirometrickou křivkou. Kornatění cév je známí prediktor kardiovaskulárních nemocí jak u zdravých jedinců tak i pacientů s hypertenzí, diabetem a renálním selháním. Kornatění tepen je snížená schopnost tepen k jejich kontrakci a rozšíření se změnou tlaku. Tato snížená pružnost cév znamená, že činnost srdce musí být usilovnější a tedy je zde pravděpodobnost k větším kardiovaskulárním problémům. Studie prováděla měření kornatění tepen metodou brachiální rychlostní pulzní vlny na kotníku (baPWV).  Je z předchozích studií známo, že CHOPN přispívá ke kornatění cév. Specialisté zjistili, že kornatění tepen je až čtyřikrát větší u lidí, se sníženou hodnotou FVC. Studie počítala s 2.900 pacienty ( 1.709 mužů a 1.252 žen ve věku 18-88 let).  Předchozí studie sice již uváděla vztah mezi kornatěním tepen a sníženou hodnotou FVC, ale již neuváděla, že je zde také vliv restriktivního hodnocení spirometrie na toto kornatění. Restriktivní hodnocení dle této studie bylo považováno FVC<80% predikované hodnoty a FEV1/FVC≥70%.  Zvýšené kornatění cév se považovalo za baPWV≥1,400 cm/s. Mechanismus zhoršené plicní funkce a kornatění tepen ještě není plně pochopen, nicméně tento vztah může směřovat na kardiovaskulární rizikový faktor a systemický otok. Celá studie vyšla v časopise CHEST a najdete ji zde.

  TELESPIROMETRIE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI V OLOMOUCI (23.02.2017)

Společnost UTILCELL, s.r.o., ve spolupráci s francouzskou společností Lamirau Ingénierie, spustila v říjnu 2016 pro Fakultní nemocnici v Olomouci – Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy, zkušební telespirometrické měření.

Telespirometrické měření využívá spirometrů MIR (Medical International Research), mobilních telefonů nebo tabletů s operačním systémem Android a telespirometrického rozhraní. Systém umožňuje pacientům realizovat na přenosném spirometru MIR telespirometrické měření, a pomocí mobilního telefonu či tabletu, s nainstalovanou aplikací Spirotel Uploader, provést odeslání provedených měření. Připojení mezi spirometrem a mobilním přístrojem probíhá bezdrátově, využitím Bluetooth.

Mobilní aplikace Spirotel Uploader, zajišťující přenos dat do zabezpečeného serveru, umožňuje připojení k přenosnému spirometru jedním stiskem, dále dle nastavení vyplnění dotazníku vztahující se k aktuálnímu stavu pacienta, a v konečné fázi odeslání dat. Uvedený průběh je pro pacienta velmi jednoduchý a rychlý.


Na straně druhé je k dispozici rozhraní Pneumotel, využívaný lékařským personálem. Rozhraní umožňuje nastavení odesílání alarmů i na více emailových adres, což je zvláště důležité při poklesu hodnot FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF nebo FEF2575 pod stanovenou hladinu. Pneumotel též umožňuje avizovat pacienta i lékaře o neprovedeném měření a neproběhnutém přenosu dat. Dalšími funkcemi Pneumotelu je export dat do Excelu, zobrazení a tisk dat určitého časového úseku či import datového souboru do aplikace Winspiro PRO. Aplikace Winspiro PRO je výkonný a oceňovaný PC software pro MS Windows, pracující se spirometry a oxymetry MIR.

  VHODNÝ SPIROMETR PRO DOMÁCÍ SPIROMETRII (06.10.2016)

K provádění domácí spirometrie a možnosti ukládání spirometrických měření lékařem může být vhodný oblíbený model Spirobank II®, který je díky svým kompaktním rozměrů a nízké váze velmi praktický a dobře přenosný.

Domácí spirometrie je důležitá především pro pacienty s CHOPN, a to nejen při vysazení kortikosteroidů. Pravidelné měření, a optimálně i odesílání dat provedených měření lékaři, je pro pacienta velmi jednoduchým úkonem a pro lékaře rychlým způsobem jak získat velmi důležitá spirometrická data od svých pacientů, které lze předem analyzovat před fyzickou návštěvou pacienta.

Pro osobní kontrolu hodnot FEV1 a/nebo PEF lze využít kompaktní přístroj Smart One® s bezdrátovým připojením k bezplatné mobilní aplikaci (iOS, Android). Veškerá provedená měření lze pomocí mobilní aplikace zobrazit na displeji mobilního přístroje a odeslat e-mailem lékaři.

 

DENNÍ DOMÁCÍ SPIROMETRICKÁ MĚŘENÍ PŘI VYSAZENÍ INHALAČNÍCH KORTIKOSTEROIDŮ U PACIENTŮ S CHOPN (31.08.2016)

Dle studie, která vyšla v srpnovém čísle magazínu „International Journal of COPD“ se autoři zabývají významem domácího měření spirometrie u pacientů při postupném vysazení fultikason-propiátu u jedné skupiny pacientů a ponechání léčby u druhé skupiny pacientů po delší časové období.

S ohledem, že dosud není příliš známa kvalita měření spirometrie v domácích podmínkách u pacientů s CHOPN, se autoři rozhodli zaškolit pacienty při měření spirometrie v domácích podmínkách za účelem provádění domácího denního měření a porovnání těchto měření s měřeními prováděnými profesionálním nemocničním personálem.

Podle autorů je domácí spirometrie spolehlivý a praktický prostředek pro monitorování FEV1. Rozdíl v měření při „Bland-Altmanovém“ zobrazení je konzistentní a měření lze tedy považovat za dostatečně přesná a vypovídající, a to při sledování změn u vážně nemocných pacientů s CHOPN po ukončení léčby kortikosteroidy.

Zdroj: https://www.dovepress.com/daily-home-based-spirometry-during-withdrawal-of-inhaled-corticosteroi-peer-reviewed-article-COPD

 

Inovativní PEAK FLOW METER Smart One® 

 • Přenosný PEF- a FEV1-metr kompaktních rozměrů
 • Dlouhá výdrž baterií
 • Připojení k mobilnímu přístroji pomocí Bluetooth Smart
 • Odesílání provedených měření e-mailem (formát PDF)
 • Kompatibilní s OS Android a iOS
 • Vítěz roku 2015 - "Produkt mimořádného zájmu" mezi diagnostickými přístroji
 • Ocenění designu 2016 - "iF Design Award 2016"

 

Nové 60 ks balení FlowMIR ®

 • Exkluzivní jednorázové turbínky
 • Mezinárodně patentované
 • Funkčně nezávislé na okolních podmínkách (teplota, atmosférický tlak, vlhkost)
 • Z výroby kalibrované a dodávané s nasazenými kartonovými náustky
 • Optimální a ekonomické řešení k zajištění 100% hygienických podmínek
 • Splňují ATS a ERS standardyVITÁLNÍ KAPACITA JE VITÁLNÍ: EPIDEMIOLOGICKÝ A KLINICKÝ VÝZNAM RESTRIKTIVNÍ VENTILAČNÍ PORUCHY  (26.07.2016)

Na webovém portálu ScienceDirect.com byla zveřejněna informace o epidemiologickém výzkumu, který odhalil, že podstatná část populace trpí abnormálními spirometrickými hodnotami, vyznačujícími se sníženými hodnotami FEV1 a FVC, při současném zachování poměru FEV1/FVC. Toto restriktivní chování (RVP - restriktivní ventilační porucha) je v literatuře definováno, ale současnými směrnicemi není adekvátně řešeno.

Genetické a další rizikové faktory pro restriktivní ventilační poruchu jako inhalační poranění či předčasné narození jsou popsané, ale zdá se, že RVP je úzce spojeno s metabolickým syndromem, diabetem a systémovým zánětem. RVP je spojováno s nežádoucími kardiovaskulárními stavy, a úmrtností, což může být příčinou funkčních selhání a respiračních symptomů.

Ke zlepšení situace bude nutné, aby kliničtí lékaři věnovali RVP více pozornosti a zvýšili úsilí ve výzkumu v oblasti klinické a radiologické.

Zdroj: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012369215000100

 

PLICNÍ FUNKCE A OBEZITA U MLADÝCH DOSPĚLÝCH (25.07.2016)

Dle nové studie vydané v Časopise alergie a klinické imunologie (The Journal of Allergy and Clinical Immunology) děti s mírným až středně těžkým astmatem, kteří se stanou časem obézní, mají větší obstrukci dýchacích cest než ti, kteří zůstávají štíhlí.

V provedené analýze dětí (věku 5-12 let) se zapsalo 771 štíhlých dětí s lehkým až středně těžkým astmatem, kteří byly sledovány nejméně do 20 let věku. Vztah mezi obezitou a plicními funkcemi, stejně jako zhoršení astmatu a riziko astmatu, bylo hodnoceno v průběhu studie při dosažení minimálního věku 20 let.

Dr. Strunk a jeho tým zjistili, že pacienti, kteří se později stali obézními (151 pacientů, BMI 21,5 +/- 3.8 kg/m2) měli větší obstrukci dýchacích cest než ti, kteří zůstali štíhlí.

Spirometrická měření ukázala snížení predikované hodnoty FEV1 o 3,06% a snížení o 2,24% u predikované hodnoty FVC, a to u obézních osob.

Zdroj: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213219815002548

 

 DETEKCE HLASOVÉ ÚNAVY POMOCÍ SPIROMETRIE (05.06.2016)

V internetovém portálu MNT (www.medicalnewstoday.com) se předkládá výsledek studie provedená Ericem Hunterem z Oddělení komunikačních věd a poruch u Michiganské státní univerzitě, a které před nedávnem představil na shromáždění Americké Akustické Společnosti.

Studie se zaměřila na problematiku chraptění a hlasové únavy z důvodu únavy krčních a vokálních svalů při intenzivní vokální aktivitě, kterou mají například učitelé při vyučování. Podle výzkumného týmu, byla provedena porovnávací studie z různých profesí a učitelé mají dvojnásobnou pravděpodobnost vyvinutí hlasových problémů. Vokální únava se dále ukazuje být častější u učitelek žen než u učitelů mužů. "Ženy učitelé jsou obzvláště vystavené riziku vzniku hlasových problémů, které ovlivňují kvalitu vyučování a vedou ke zvýšené absenci učitele, zvýšených nákladů na zdravotní péči a někdy i předčasný odchod do důchodu" říká Hunter. " Poruchy hlasu učitelů brzdí učení studentů, a to zejména ty studenty s poruchami učení nebo problémy se sluchem" . Předchozí výskumy ukázaly, že rozdíly mezi pohlavími, laryngeálním a endokrynným systému a použití plic může hrát roli ve vyšším riziku hlasových problémů mezi učiteli - ženami. Huntův tým provedl kontrolu u 122 učitelů ze základních škol, 96 z těchto učitelů byly ženy a 26 muži. Příznaky vokální únavy mezi učiteli byly vyhodnoceny pomocí standardizovaného průzkumu známého jako Index vokální únavy (VFI - Vocal Fatigue Index). Všichni učitelé podstoupili test spirometrie. Vědci následně porovnávali VFI skóre s výsledky spirometrie. Tým zjistil, že učitelé ženy, které měly více příznaků vokální únavy, měly sníženou plicní funkci. Tento vztah nebyl shledán u učitelů můžů.

Podle vědců je spirometrie jednoduchý a nenákladný klinický test pro určení vokální únavy, stav který je často složité určit, protože hlasivky mnoha jedinců často během vyšetření vypadají normálně. Kromě toho, spirometrie by mohla být použitá pro screening učitelů pro stanovení vokální únavy.

Hunter a jeho skupina upozorňují, že snížení plicních funkcí, identifikovaltené pomocí spirometrie, může varovat učitelé o jejich riziku hlasových problémů a umožní jim přijmout preventivní opatření, jako například hlasové cvičení. Spirometrie umožňuje navrhnout personalizovanou léčbu pro pacienty s hlasovými problémy, což podle týmu, nyní chybí.

 

MĚŘENÍ NAŠEHO DECHU JE STEJNĚ TAK DŮLEŽITÉ JAKO MĚŘENÍ NAŠÍ TĚLESNÉ TEPLOTY (01.04.2016)

Jeden jediný parametr dechu, FEV1, je považován za nejvýmluvnější indikátor funkce plic. Použitím spirometru, měřící parametr FEV1, se změří objem vydechnutého vzduchu během 1 sekundy. Málo lidí si uvědomuje, že dokonce zdraví jedinci mohou trpět krátkodobým otokem dýchacích cest kvůli infekcím jako je chřipka, akutní bronchitida či zápal plic, ale i kvůli obyčejnému nachlazení. Ve více jak v 60% případech to může vyvolat dramatické snížení plicních funkcí (1-2)

Ve srovnání s hodnotami naměřenými za normálních podmínek (1-2) se hodnota FEV1 může zhoršit až o 20%.

Plné zotavení plicních funkcí a jejich navrácení do normálních hodnot FEV1 může trvat dlouhou dobu, obecně od minimálních 5 týdnu do několika měsíců (1).

V případech velmi agresivních onemocněních dýchacích cest může úplné nastolení normální funkce plic trvat až 1 rok (3).

Někteří jedinci přesto, že nejsou astmatici, mohou trpět bronchiální hyperreaktivitou s bronchospasmy, podobné pro astmatické ataky (4).

Nedávná studie upozorňuje, že nevhodně léčené případy se mohou vyvinout z akutní bronchitidy do chronického otoku typické pro astma (1).

Logický výsledek vyplývající z předchozích úvah je následující:

 • Spirometr měřící parametr FEV1 je stejně tak zásadní, jako teploměr pro měření teploty

 • Měření parametru FEV1 pomáhá k udržení lepšího zdraví.

 • Měření parametru FEV1 pomáhá k plnému zotavení po onemocněních dýchacích cest a plic.

 • Měření parametru FEV1 pomáhá v prevenci astmatu.

Měření parametru FEV1, stejně jako měření teploty, je cestou ke stanovení vhodné léčby a prevence.

Zdroje:
1 - Acute Bronchitis.Hueston WJ, Mainous AG. Am Fam Physician. 1998 15; 57(6): 1270-1276.

2 - Pulmonary function tests in acute bronchitis: evidence for reversible airway obstruction. Williamson HA. J Fam Pract. 1987; 24:35-8.
3 - Pulmonary Function and Clinical Manifestations of Patients Infected with Mild Influenza A Virus Subtype H1N1: A One-Year Follow-up. Liu W, Peng L, Hua S. PLoS ONE 10 (7): e0133698. Doi: 10. 1371/journal.pone.0133698
4 - Respiratory infections and Acute Respiratory Distress Syndrome. From Gibson GJ. 3rd edition. London: Hodder Arnold; 2009. Clinical tests of respiratory function


 SPIROMETRICKÉ MĚŘENÍ OBYVATEL V DILLÍ (INDIE)

Od začátku roku 2016 indická vláda začala s dobrovolný plošným spirometrickým měřením obyvatel města Díllí. Místní zastupitelstvo začalo provádět plošné měření z mobilních jednotek, aby se zjistilo stav plic obyvatelů v jednom z nejkontaminovanějších indických měst. Údaje od Kontrolního střediska pro kontaminaci Dillí (DPCC) po třetím dnu měření naznačují, že okolo 30% změřených vykazuje zhoršené spirometrické údaje. Měření byla provedena v oblasti Vikar Marg blízko Lakshmi Nagar, ve výchdní části Díllí.

Zdroj: www.indianexpress.com
NEUTROPENIE

Pacienti s Neutropenii často mívají oslabený imunitní systém

Perzistentní a dlouhotrvající neutropenie asociované s aktuní myeloidní leukémii a jejich léčba představují vyšší riziko získání zápalu plic. Indikace širokospektrálních antibiotik dle praxe nezmenšuje nutnost admise pacienta z důvodu infekce a febrilní neutropenie.

Tom Møller, Ph.D., M.P.H., R.N., z dánského Výzkumného centra zdraví Univerzitní nemocnice v Copenhagenu zjišťoval, využití spirometrického každodenního měření pro předčasné zjištění hrozicí pneumonie. Jeho zjištění je, že navrhuje provést vyškolení ohrožených pacientů pro využití spirometrie (měření FEV1) a techniky pozitivního tlaku výdechu (PEP) pro včasné varování hrozÍcího zápalu plic.

Kompletní abstrakt přednesený v časopise American Journal of Hematology lze stáhnout
zde.


Smart One
®V kongresu ERS, který se konal v Amsterdamu od 26. do 30.9.2015, společnosti MIR bylo uděleno ocenění Produkt mimořádného zájmu (POINT) roku 2015. Jedná se o Peak Flow Meter Smart One, který se právě představuje na výstavě MEDICA 2015 v Dusseldorfu. Přístroj bude k dodání v ČR a SK během IQ 2016. Je určen pro individuální měření PEF a FEV1. Přístroj komunikuje přes BLE (nízkoenergetický Bluetooth) s telefonem nebo tabletem a měření lze ukládat, zobrazovat, porovnávat a zasílat. Pro český trh bude připraven k dodání během IQ roku 2016.


FlowMIR
®

 

FlowMIR V BOJI PROTI NEMOCEM

.
Společnost MIR vyvinula a patentovala jednorázovou turbínku FlowMIR do spirometrů MIR za účelem zabránění křížové kontaminace mezi po sobě měřenými klienty a vyhnutí se používání drahých bakteriologicko-virálních filtru. Výhoda těchto turbínek je jednoznačná :

- zabrání se nebezpečí kontaminace přenosných nemocí ( chřipka, tuberkulóza, ...) mezi klienty
- není nutné provádět zdlouhavou a nepohodlnou desinfekci nutná pro stálou turbínku
- v případě pádu či poškození turbínky, její cena je zanedbatelná oproti stále turbínce
- každá turbínka FlowMIR je kalibrovaná z výroby, tj. odpadá nutnost kontrolní kalibrace turbínek
- každá turbínka FlowMIR se dodává již s nasazeným kartonovým naústkem a je hygienicky samostatně zabalená.

 


 

13.11.2014

Vztah mezi astmatem v dětsví a CHOPN v dospělosti.


V článku časopisu Thorax (zářijové číslo 2014) je článek pod názvem "The association between childhood asthma and adult chronic obstructive pulmonary disease". Autoři provedli retrospektivní studii 6-7 letých dětí s astmatem a následně konstrastovali s dospělími přežívšími jedinci ve věku 50 let. Dospělí ve věku 50. let se zatřídili do následujících podskupin : neastmatici, remitentní astmatici, aktuální asmatici a nemocní s CHOPN (FEV1/FVC poměr po bronchodilatici menší jak 0,7). Výsledek byl že, děti se silným astmatem měli 32x větší riziko vyvinout CHOPN. 43% z výsledné skupiny s CHOPN nikdy nekouřila. Autoři konstatují, že děti se silným astmatem mají větší riziko se stát pacienty s CHOPN v dospělosti.


 

1.9.2014

Aktivizace fyzické pohody u pacientů s CHOPN při používání městských pochůzkových okruhů.

Autoři článku "Improving physical activity in patients with COPD with urban walking circuits", který vyšel v časopisu Respiratory Medicine poukazují na vhodnost využití jednoduchých a levných strategií pro udržení ve vhodné fyzické úrovni, pacienty s CHOPN. Byla provedena studie s 83 pacienty, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina byla přiřazena do skupiny s navrženým městských pochůzkovým okruhem a druhá bez žádného cvičebního programu. Celý program byl koncipován po 2 týdenním rehabilitačním programu. Závěr jejich studie je taková, že pacienti, kteří se zůčastnili pochůzkových okruhů měli o 33,9 minut/den více nachozeno než pacienti bez programu. Při kontrolním 6 minutotém testu chůze (6MWT) korelace testu a zvýšené aktivity byla markantní.
Městské pochůzkové okruhy jsou levná a jednoduchá strategie. Bylo dokázáno, že se jedná o užitečnou a stimulační fyzickou činnost pro pacienty trpicí CHOPN ve vysokém stadiu.
Pro motivaci a sledování aktivity samotnými pacienty a jejich lékařů, naše společnost doporučuje používáni multifunčních pedometrů eCorazon+, provádějící měření počtu kroků, ušlé vzdálenosti, energetické spotřeby a ukládání dat o naměřeném krevním tlaku a hmotnosti. Celý proces je ukládán do databáze v samotném pedometru pro následnou analýzu.

 


 

22.7.2014

Domácí spirometrie vs. spirometrie v ordinaci pro hodnocení odezvy pacientů na užívání azithromycinu při konstriktivní bronchiolitidy.

V článku "Home spirometry as early detector of azithromycin refractory bronchiolitis obliterans syndrome in lung transplant recipients", který vyšel v únorovém čísle Respiratory Medicine, autoři hodnotí použití pacientů spirometru upravený pro domácí péči oproti měření prováděné u lékaře v ordinaci. U 239 pacientů po transplantaci plic se prováděla zpětná studie a to parametru změny FEV1 v rozsahu 10% od hodnoty FEV1 před použitím azithromycinu a to po dobu 7 dnů při domácím měření oproti 2 a více měření v ordinaci lékaře. Závěr autorů poukazuje, že při domácí spirometrii, došlo k rychlejší identifikaci neúčinnosti antibiotika a rychlé přeorientování na agresivnější léčbu. Při léčbě azithromycinem, je doba na hodnocení účinnosti do 4 týdnů od počátku podávání léku.


 

 • 14.1.2014 Nový spirometr SPIROBANK II
  Spirometr SPIROBANK II v novém provedení představuje designový směr spirometrů MIR pro nové období. Metrologicky spirometr provádí kompletní spirometrické měření. Z hlediska technického, spirometr nově komunikuje s počítačem buď přes USB rozhraní nebo bezdrátově přes Bluetooth. Spolupráce s programem WINSPIRO PRO je samozřejmá. Program WINSPIROPRO je bezplatně dodáván se spirometrem a je nutná pouze jeho registrace do 30. dnů pro jeho další práci. SPIROBANK II je dodáván ve dvou variantách, SPIROBANK II BASIC a SPIROBANK II ADVANCED.
 • 20.2.2013 Funkce 6MWT O2 GAP u spirometru/oxymetru Spirodoc
  6ti minutový test chůze (6MWT), implementovaný ve vybraných oxymetrech má další vylepšení ve formě funkce 6MWT O2 GAP. Během 6MWT je nyní možné sledovat desaturaci O2, což se ukazuje být velice dobrý ukazatel především pro analýzu intersticiálních plícních nemocí. Specialisté firmy MIR implementovali vztah mezi SpO2 během 6MWT a množství kyslíku který je nutné korigovat pro indukovanou hypoxemii a pro rychlou titraci kyslíkové kůry a rychlé vyhodnocení vztahu kyslíkové desaturace a plícních fyziologických měření. Oxymetr Spirodoc Oxi (též v provedení spirometr + oxymetr) lze využít právě v této nové funkci. Spirodoc (spirometr a oxymetr) (910610) lze nyní získat za cenu 23.400 Kč (bez DPH) včetně balení kartonových naustků.
 • 30.1.2013 . Vitální kapacita a inspirační kapacita jako přídavné parametry pro hodnocení bronchodilatační odezvy astmatických pacientů - průřezová studie.
  Skupina brazilských specialistů z několika institucí z Rio de Janeira provedlo studii ohledně diagnostických měření silných astmatických pacientů pomocí měření vitalní kapacity (VC). Ve článku v BMC Pulmonary Medicine přijímají fakt, že FEV1 a FVC jsou považovány za základní evaluační elementy pro stanovení a sledování astmatického stavu pacienta, nicméně vidí důležité sledování dalších parametrů, především u pacientů se silným astmatem. Skupině 43 pacientů rozdělené na různé úrovně astmatu dle výsledků FEV1se provedl 6ti minutový test chůze (6MWT) před a po brochodilataci. Následné sledování spirometrických parametrů VC a IC potvrdilo, že VC může být užitečný parametr pro hodnocení bronchodilatační odezvy astmatických pacientů s mimořádně silnou obstrukcí. Kompletní článek v elektronické podobě najdete zde.
 • 2.1.2013. Mentolem proti kašli. V posledním čísle časopisu Respiratory Medicine Journal , Eva Villqvist a kolegové ze švédské univerzity v Gothenburgu představují svoji práci o inhalaci mentolu pro snížení citlivosti na inhalovaný kapsaicin zapříčiňující chronický kašel ("Inhalation of menthol reduces capsaicin cough sesitivity and influences inspiratory flows in chronic cough"). Skupina 14 pacientů s chronickým kašlem a přecitlivělími dýchacími cesty inhalovala 14 mL rozprášeného mentolu o koncentraci 0,5% nebo 1% nebo placebo fyziologického roztoku s 0,05% mentolem. Skupina dostala nahodile mentolový spray nebo placebo a následně byla provedena provokace inhalaci kapsaicinu. Výsledek studie byl, že pacienty s chronickým kašlem, kteří dostávali mentolový spray, měli nižší hladinu citlivosti na inhalovaný kapsaicin a zároveň měli lepší výsledky měření násilných respiračních testů. Tyto výsledky podporují běžně známí fakt používání mentolu jako odlehčující faktor respiračních potíží. Také se poukazuje na fakt, že používání mentolových cigaret může mít krycí efekt kdy se přirozená iritace z kouření maskuje.
 •  10.4.2012. Spirometrická definice CHOPN s pohledů ATS a ERS.
  V editoriálním článku časopisu THORAX, profesora Vita Brusasca, z Janovy Univerzity (Spirometric definition of COPD : exercise in futility or factual debate?), si autor pokládá otazku, jestli rozdilnost v náhledů na definici CHOPN podle spirometrických kritérií Americké hrudní společnosti (ATS) a Evropské respirační společnosti (ERS) je faktická debata nebo pouze cvičení s čísly. Připomeňme si, že ATS definuje existenci obstrukce (tj. podstatné kritérium pro existenci CHOPN) v případě když FEV1/FVC je menší jak 0,75. ERS na druhou stranu doporučuje používat poměr FEV1/VC a hodnotit hladinu obstrukce dále podle věku a pohlaví dotyčné osoby (88% pro muže a 89% pro ženy). Pohled ERS je takový, že fyziologické změny věkem a pohlavím zapříčiňují snížení pružnosti tkání a neměly by se podílet na hodnocením hladiny obstrukce jako patologie. Nicméně, rozdílnost v obou metodách je z hlediska statistického sporná. Abstrakt a celý článek pro předplatitele lze získat zde.
 • 28.2.2012. Výskyt CHOPN v Maastrichtu, Nizozemí (The prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in Maastrich, the Netherlands) je nazev článku v Respiratory Medicine Journal z lednového čísla tohoto roku, který konkretně pojednává o výskytu této, takřka epidemie, v tomto holandském městě. Pomocí zátěžového protokolu (BOLD) byla vytvořena vzorkovací skupina dospělých (věk 40+) v oblasti města Maastricht. Post-bronchodilatační spirometrické měření a dotazník ohledně historie kouření a dýchacích potíží sloužila jako rozhodná data. CHOPN se definovala jako hodnota FEV1/FVC <0,7. Konečná data, byla statisticky vážená na celkový počet obyvatel města. Výsledek byl výskyt CHOPN u 24% populace Maastrichtu. Výskyt CHOPN se zvyšuje s věkem a počtem krabiček/rok kuřáků. Přesto, 14% nekuřáků splňovali spirometrická kritéria na CHOPN. Zajímavé je i to, že lékařem diagnostikovaná populace na CHOPN je pouze 8,8%. Tvůrci studie upozorňují, že čtvrtina Maastrichtské populace věkem 40+ trpí CHOPN a s příhlédnutím na stárnutí této populace a silný výskyt kuřáků, táto zátěž má tendenci zesilovat tlak na veřejné zdravotnictví a celkově na společnost v Nizozemí.
 • 20.9.2010. Použití spirometrie mezi pediatry. Lékaři z Michiganské univerzity v zářijovém čísle časopisu Pediatrics provedli studii o používání spirometrů u pediatrů v primární a preventivní oblasti. Zjišťovali postoj rodinných lékařů a pediatrů k této problematice. Z celkového počtu 360 respondentů starající se o děti s astmatem, 52% používalo v klinické praxi spirometry, ze zbytku 80% používalo peak flow metry a 10% nepoužívalo plícní testy vůbec. Pouze 21% běžně používali spirometry dle doporučených procedur. Pouze polovina respondentů byla schopná správně interpretovat spirometrické výsledky. Nejběžnější výmluva pro nepoužívání spirometrů bylo: málo času a chybějící školení pro používání spirometrů. Dvě třetiny dotázaných měla zájem o další proškolení pro implementaci spirometrie v jejich klinické praxi. On-line článek "Spirometry Use Among Pediatric Primary Care Physicians" najdete na stránkách Pediatrics.
 • 22.7.2010. Porovnání obézních a neobézních lidí s astmatem ( A Comparison of Obese a Nonobese People With Asthma. Exploring an Asthma-Obesity Interaction) je člálenk v časopise Chest v červnovém čísle. Je založen na studii u 496 subjektech s diagnózou astmatu. Výsledek studie poukazuje na fakt, že obézní lidé s astmatem mají horší respirační parametry (především FEV1) než pacienti s normální hmotností s astmatem. Důsledek může být, že obézní jedinci, hlásicí akutní respirační potíže mají větší pravděpodobnost, že budou mylně diagnostikovány s astmatem.

 • 14.6.2010. V Květnovém čísle časopisu Respiratory Medicine uvádí Slih Eryilmaz a kol. z Turecké Univerzity Uludag, že pomocí léčbou trvalým přetlakem v dýchacích cestách (CPAP) pacientů trpicích obstuktivní spánkovou apnoí (OSA) se docílí výrazného zlepšení indexu arteriální elasticity. Při jejich experimentu, postačilo 6-ti měsiční terapie CPAP ke zlepšení arteriální elasticity u těchto pacientů trpící OSA. Originální článek s názvem " Continuous positive airway pressure therapy improves arterial elasticity in patients with obstrutive sleep apnea" najdete zde.
 • 6.4.2010. Dysfunkce hlasových vazů (vocal cord dysfunction - VCD) je funkční porucha, při niž dochází k nepřiměřenému či paradoxnímu uzavření hlasových vazů, ponechávající jen malou aperturu pro dýchání [reference zde]. V roce 2005 bylo provedeno na pediatrické Emergency Columbus Children's Hospital v Ohio, USA, u 2.073 adolescentů s dýchacímí potížemi spirometrické měření společně s měření SpO2. Z těchto měření vyšlo najevo, že spirometrické měření u těchto pacientů se saturací kyslíkem >97% může pomoci při rozlišení astmatické exacerbace od těch kteří ji nemají. U těch nemajících astmatickou exacerbaci, dýchací potíže mohou směrovat na VCD. [Pediatr Pulmonol. 2007; 42:605-609. © 2007 Wiley-Liss, Inc.]
 • 4.1.2010. V prosincovém (2009) čísle časopisu The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery lze najít článek pod názvem "The use of spirometry testing prior to cardiac surgery may impact the society of Thoracic Surgeons risk prediction score : A prospective study in a cohort of patients at high risk for chronic lung disease". Skupina lékařů z Inova Heart and Vascular Institute ve Virginií, USA, prezentuje důležitou zprávu o implementaci spirometrického měření při stanovování percentuální rizikovosti úmrtí při srdečních operací. Chronické plícní onemocnění vytváří důležitou položku v umrtnosti pacientů podstupující srdeční chirurgické zákroky. Screeningová studie se prováděla pro historii asthmatu, 10 a více krabičet vykouřených cigaret za rok, trvacící kašel a použití kyslíku. Každý pacient dále prošel spirometrickým vyšetřením. Kódování výsledků bylo provedeno na základě kritérií Společnosti hrudních chirurgů USA. Při použití spirometrického měření, bylo zjištěno, že dosavadní model stanovování rizikovosti úmrtí podceňuje reálný stav pacientů. Rozdíl v pojetí rizikovosti byl až 39,1%. Proto se doporučuje doplnění spirometrického měření pro zpřesnění tohoto rizikového faktoru.
 • 17.12.2009. Článek "Disability and survival in Duchenne muscular dystrophy" v Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry with Practical Neurology pojednává studii na 43 pacientech s Duchennovou svalovou dystrofii (DMD). DMD je genetická nemoc pro kterou je typické ochabování svalstva. Ve studii se prováděla korelace úrovně postižení a měření FVC v časovém rozpětí 5,4 let. Výsledek byla hyberbolická funkce. FVC se zhoršovalo s věkem dle specifické funkce. Studium ukázalo pravoděpodobný průběh nemoci v čase a závisloti na parametru závislosti pacienta na externí pomoci a FVC úrovni, které lékaři mohou porovnat pro přesnou znalost časového stadia nemoci. Pro více informací o DMD, je možné navštívit stránku Parent Project.
 • 20.10.2009. Po článku na který upozorňujeme dne 30.6.2009 o korelaci CHOPN a osteoporóze je nyni v novém čísle Respiratory Medicine Journal další. Pod názvem "Prevalence and predictors of vertebral fracture in patients with chronic obstructive pulmonary disease" se Sumit R. Majumdar a kol. zabývají studií která probíhala mezi roky 2004 a 2006 u 245 pacientech. Hledaly se korelační faktory mezi CHOPN a obratlové kompresní fraktury (VCF). Závěr studie sice není statisticky příliš přesvědčivá, nicméně poukazuje mimo jiné na již ověřený fakt, že pacienti s osteoporózou mnohdy se na tuto nemoc neléčí a přesto mají předepsán perorální steroidy.
 • 13.10.2009: Doktoři Philip Harber, Jessica Levine a Siddahardth Bansal z Los Angeles University of California, oddělení pracovní a preventivní medicíny v posledním čísle časopisu CHEST předložili článek "How frequently should workplace spirometry screening be performed? Optimalization via analytic Models" . Cíl jejich práce bylo zjistit optimální interval pro provedení spirometrických měření u klientů s rizikovým zaměstnáním k získání plícních chorob. Výsledek jejich práce je poznatek, že optimální screeningový interval je velice důležitý pro rizikové individua v procesu prudkého zhoršení jejich stavu. Pro ně, zkrácení screeningového intervalu a zajištění stavu z 12-ti měsíců na 6 měsíců má význam snižení jejich zhoršení z 5,3 na 2,5%. Pro rizikové populace je roční měření spirometrických parametrů příliš dlouhá doba.
 • 7.10.2009. Pod názvem: "Feasibility and validation of telespirometry in general practice: The Italian "Alliance" study" vyšel článek v listopadovém čísle Respiratory Medicine Journal. Článek se zabívá studií která se prováděla během 2 let ve spolupráci s 937 italskými všeobecnými lékaři. Tito prováděli spirometrická měření u pacientů s rizikovými faktory (předchozí diagnóza CHOPN, asthma či jiné dýchací potíže). Každý z pacientů provedl minimálně 3 násilné výdechové manévry pomocí turbinkového spirometru. Tyto výsledky byly odeslnány do telespirometrické centrály kde byly interpretovány specialisty dle předem definovaných kritérií. Z celkového počtu 20.757 měření, 70% odpovídal kritériím pro dobrou spolupráci s detekcí spirometrických abnormalit u více jak 40% měření. Pouze u 9,2% spirometrických měření nebylo možné provést evaluaci, což autoři považují za přiměřeně nízkou hodnotu. Autoři uzavírají studií s tím, že telespirometrie byla velice kladně přijata italskými lékaři. Považují telespirometrii za dobrou alternativu k detailní spirometrií tím, že se provádí detekce chronických dýchacích potíží již u všeobecných lékařů.
 • 25.8.2009. V srpnovém čísle Respiratory Medicine Journal Steven D. Nathan a kol. v článku " Prognostic value of 6 min walk test in bronchiolitis obliterans syndrome" dochází k závěru, že 6MWT dodává velice důležitou prognostickou informaci u pacientech trpicích konstriktivní bronchiolitidou a to údajně lépe než spirometrie. Nicméně, hodnoty FEV1 a její sledování lze považovat za důležitý ukazatel pro celkový obraz pacienta.
 • 30.6.2009. V srpnovém čísle Respiratory Medicine Journal je zajímavý článek o korelaci CHOPN a osteoporózy. "Correlates of osteoporosis in chronic obstructive pulmonary disease: An underestimated systemic component" Podle autorů článku, většina pacientů s CHOPN s příznakem vychrtlosti a věkem nad 55 let by měla projít screeningem na osteoporózu. V provedeném průzkumu se totiž prokázalo, že právě tito pacienti léčicí se na CHOPN s osteoporózou nejsou farmakologicky léčeny na tuto diagnózu (osteoporóza).
 • 15.6.2009. V posledním čísle (Červenec 2009) Respiratory Medicine Journal je článek "Six-min walk test in a healthy adult Arab population", který stojí za úvahu. Studie proběhla u 298 zdravých osob (53% muzů) ve věku mezi 16 a 50 let. Podle této studie, bylo prokázáno, že etnické zařazení je velice důležité při interpretaci výsledků měření 6-ti minutového testu chůze (6MWT). Test na saudské populaci prokázal, že parametr etnikum, ve většině případu ponechán na Caucasian, by se neměl používat na saudském obyvatelstvu. Saudové totiž za těchto 6 minut ušli v průměru 409+/- 51 m, což je podstatně nejméně v porovnání s ostatními etniky. Vhodný přístroj pro měření tohoto testu je Miroxi.
 • 12.6.2009. Zdroj : Respiratory Medicine Journal. V červnovém čísle Respiratory Medicine španělští specialisté popisují studii pod názvem "COPD case finding by spirometry in high-risk customers of urban community pharmacies: A pilot study". Podle Castilla a kol. studie poukazuje, že správně vyškolení lékárníci mohou velice přesně odhalit pacienty s CHOPN vyplněním 5ti bodového dotazníku a provedení spirometrického měření, kde sledují FEV1/FVC. Při 3 kladných odpovědí v dotazníku ( ohledně dušnosti, kašlu a chronické tvorbě hlenu) a pokud FEV1/FVC < 0,7, potom lékárník doporučil klientovy návštěvu specialisty. Studie poukazuje, že z takto prověřených případů, 70% byly správně diagnostikovány a klient tvořil vysoce rizikovou skupinu s možností CHOPN.
 • 10.4.2009. Profesor Michael Abramson, vedoucí odd. epidemiologie Univerzity Monash v Australii během výroční konference Hrudní společnosti v Darwinu předvedl výsledek studie na 278 pacientech, 65% s CHOPN, ale pouze 14% z nich diagnostikovaných primárně lékařem s touto diagnozou. Ukazujese totiž, že se často zaměňuje diagnóza CHOPN s asthmatem a obráceně. Z tohoto důvodu, předpokládá, že spousta pacientů má nesprávně stanoven léčební postup. Podle něj, spirometrický test by tuto diagnozu upřesnil. Podle Abramsona, mnoho všeobecných lékařů považuje spirometrii za zbytečnou. Důsledek tohoto počinu je jasný. (zdroj 6minutes.com.au)
 • 25.3.2009. Studie uvedena v European Respiratory Journal od Roberta Younga a kol. s názvem "COPD prevalence is increased in lung cancer independent of age, gender and smoking history" dochází k závěru, že kuřáci s CHOPN mají 6x větší pravděpodobnost rakoviny plic než kuřáci bez CHOPN. Podle studie, jednoduchý test spirometrie by mohl riziko rakoviny odhalit dříve, a takto získat větší spolupráci s pacientem.
 • 19.3.2009. Nová studie o korelaci metabolického syndromu (jmenovitě abdominální obezita) a nedostatečné plicní činnosti byla publikována v časopisu American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Cestu k článku najdete zde. Podle studie, abdominální obezita zapříčiňuje snížení inspirační kapacity (a tedy i redukce FEV1 a FVC).